床空委清尘,室虚来悲风

出自汉朝潘安的《悼亡诗三首
原文赏析:

荏苒冬春谢,寒暑忽流易。
之子归穷泉,重壤永幽隔。
私怀谁克从,淹留亦何益。
僶俛恭朝命,回心反初役。
望庐思其人,入室想所历。
帏屏无髣髴,翰墨有馀迹。
流芳未及歇,遗挂犹在壁。
怅恍如或存,回惶忡惊惕。
如彼翰林鸟,双栖一朝只。
如彼游川鱼,比目中路析。
春风缘隙来,晨霤承檐滴。
寝息何时忘,沈忧日盈积。
庶几有时衰,庄缶犹可击。

皎皎窗中月,照我室南端。
清商应秋至,溽暑随节阑。
凛凛凉风升,始觉夏衾单。
岂曰无重纩,谁与同岁寒。
岁寒无与同,朗月何胧胧。
展转盻枕席,长簟竟床空。
床空委清尘,室虚来悲风
独无李氏灵,髣髴覩尔容。
抚衿长叹息,不觉涕沾胸。
沾胸安能已,悲怀从中起。
寝兴目存形,遗音犹在耳。
上惭东门吴,下愧蒙庄子。
赋诗欲言志,此志难具纪。
命也可奈何,长戚自令鄙。

曜灵运天机,四节代迁逝。
凄凄朝露凝,烈烈夕风厉。
奈何悼淑俪,仪容永潜翳。
念此如昨日,谁知已卒岁。
改服从朝政,哀心寄私制。
茵帱张故房,朔望临尔祭。
尔祭讵几时,朔望忽复尽。
衾裳一毁撤,千载不复引。
亹亹朞月周,戚戚弥相愍。
悲怀感物来,泣涕应情陨。
驾言陟东阜,望坟思纡轸。
徘徊墟墓间,欲去复不忍。
徘徊不忍去,徙倚步踟蹰。
落叶委埏侧,枯荄带坟隅。
孤魂独茕茕,安知灵与无。
投心遵朝命,挥涕强就车。
谁谓帝宫远,路极悲有余。

拼音解读

rěn rǎn dōng chūn xiè ,hán shǔ hū liú yì 。
zhī zǐ guī qióng quán ,zhòng rǎng yǒng yōu gé 。
sī huái shuí kè cóng ,yān liú yì hé yì 。
mǐn miǎn gōng cháo mìng ,huí xīn fǎn chū yì 。
wàng lú sī qí rén ,rù shì xiǎng suǒ lì 。
wéi píng wú fǎng fèi ,hàn mò yǒu yú jì 。
liú fāng wèi jí xiē ,yí guà yóu zài bì 。
chàng huǎng rú huò cún ,huí huáng chōng jīng tì 。
rú bǐ hàn lín niǎo ,shuāng qī yī cháo zhī 。
rú bǐ yóu chuān yú ,bǐ mù zhōng lù xī 。
chūn fēng yuán xì lái ,chén liù chéng yán dī 。
qǐn xī hé shí wàng ,shěn yōu rì yíng jī 。
shù jǐ yǒu shí shuāi ,zhuāng fǒu yóu kě jī 。

jiǎo jiǎo chuāng zhōng yuè ,zhào wǒ shì nán duān 。
qīng shāng yīng qiū zhì ,rù shǔ suí jiē lán 。
lǐn lǐn liáng fēng shēng ,shǐ jiào xià qīn dān 。
qǐ yuē wú zhòng kuàng ,shuí yǔ tóng suì hán 。
suì hán wú yǔ tóng ,lǎng yuè hé lóng lóng 。
zhǎn zhuǎn pǎn zhěn xí ,zhǎng diàn jìng chuáng kōng 。
chuáng kōng wěi qīng chén ,shì xū lái bēi fēng
dú wú lǐ shì líng ,fǎng fèi dǔ ěr róng 。
fǔ jīn zhǎng tàn xī ,bú jiào tì zhān xiōng 。
zhān xiōng ān néng yǐ ,bēi huái cóng zhōng qǐ 。
qǐn xìng mù cún xíng ,yí yīn yóu zài ěr 。
shàng cán dōng mén wú ,xià kuì méng zhuāng zǐ 。
fù shī yù yán zhì ,cǐ zhì nán jù jì 。
mìng yě kě nài hé ,zhǎng qī zì lìng bǐ 。

yào líng yùn tiān jī ,sì jiē dài qiān shì 。
qī qī cháo lù níng ,liè liè xī fēng lì 。
nài hé dào shū lì ,yí róng yǒng qián yì 。
niàn cǐ rú zuó rì ,shuí zhī yǐ zú suì 。
gǎi fú cóng cháo zhèng ,āi xīn jì sī zhì 。
yīn dào zhāng gù fáng ,shuò wàng lín ěr jì 。
ěr jì jù jǐ shí ,shuò wàng hū fù jìn 。
qīn shang yī huǐ chè ,qiān zǎi bú fù yǐn 。
wěi wěi qī yuè zhōu ,qī qī mí xiàng mǐn 。
bēi huái gǎn wù lái ,qì tì yīng qíng yǔn 。
jià yán zhì dōng fù ,wàng fén sī yū zhěn 。
pái huái xū mù jiān ,yù qù fù bú rěn 。
pái huái bú rěn qù ,xǐ yǐ bù chí chú 。
luò yè wěi shān cè ,kū gāi dài fén yú 。
gū hún dú qióng qióng ,ān zhī líng yǔ wú 。
tóu xīn zūn cháo mìng ,huī tì qiáng jiù chē 。
shuí wèi dì gōng yuǎn ,lù jí bēi yǒu yú 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

悼亡诗三首赏析

潘岳《悼亡诗》是诗人悼念亡妻杨氏的诗作,共有三首。杨氏是西晋书法家戴侯杨肇的女儿。潘岳十二岁时与她订婚,结婚之后,大约共同生活了二十四个年头。杨氏卒于公元298年(晋惠帝元康八年)…详情

作者介绍

潘安 潘安 潘安(公元247年~公元300年)即潘岳,西晋著名文学家。字安仁,汉族,河南荥阳中牟(今河南郑州中牟大潘庄)人,出生于河南巩县(今河南郑州巩义)。潘安之名始于杜甫《花底》诗“恐是潘安县,堪留卫玠车。”后世遂以潘安称焉。 …详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。好文采免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.haowencai.com/juzi/1637.html

名句类别

潘安的诗词

热门名句

热门成语